Anailís Feidhmíochta sa SpórtAn Anailís Feidhmíochta a Thuiscint

Cuspóirí Foghlama:

(a) Anailís feidhmíochta a thuiscint, lena n-áirítear:

 • Cúiseanna a mbíonn cóitseálaithe ag breathnú ar fheidhmíocht agus a ndéanann siad anailís uirthi agus na srianta a bhaineann le tuairimí fíor-ama a úsáid. 
 • Roinnt cur chuige cáilíochtúil agus cainníochtúil maidir le hanailís a dhéanamh ar fheidhmíocht: an modh ceart a roghnú agus sonraí a anailísiú (fisiceach, teicniúil, teaicticiúil agus iompraíocht) 
 • Anailís físe: na buntáistí, na míbhuntáistí agus na húsáidí a bhaineann léi 
 • Anailís nodaireachta: na buntáistí, na míbhuntáistí agus na húsáidí a bhaineann léi.
 • Anailís feidhmíochta sna meáin

Brian Cody, iar-chóitseálaí iománaíochta Chill Chainnigh

©, le caoinchead NP1X/Flickr


Cad chuige a mbíonn cóitseálaithe ag breathnú? Is é an sainmhíniú atá ag Martens (1987) ar an chóitseáil, ná “bheith ag cuidiú le lúthchleasaithe a gcumas fisiceach, síceolaíoch agus sóisialta a fhorbairt le go dtig leo lánacmhainneacht a bhaint amach.”


GNÍOMHAÍOCHT

Smaoinigh siar ar an chóitseálaí ab fhearr a bhí agat riamh in aon spórt, liostaigh cuid de na tréithe a d’fhág gur ‘chóitseálaí maith’ é/í.


Is léir nach féidir dúshraith na traenála agus na hiomaíochta a bhunú a thuilleadh ar thuairimí suibiachtúla simplí maidir le cé chomh maith agus a fheidhmíonn lúthchleasaithe ná ar mhodhanna traidisiúnta a thagann anuas ó ghlúin go glúin i measc cóitseálaithe (Carling, Reilly agus Williams, 2009).


Tá an spórt, go háirithe ag an scothleibhéal, i ndiaidh dul i muinín na teicneolaíochta le hanailís a dhéanamh ar fheidhmíocht.

Ní féidir le cóitseálaithe a gcinntí cóitseála a bhunú ar a bhfeiceann siad le linn cluichí. De réir taighde, úsáideann cóitseálaithe thart ar 40% de phríomhthosca feidhmíochta cluichí de ghnáth. Chun rath leanúnach a bhaint amach, caithfidh cóitseálaithe agus imreoirí tuiscint a bheith acu ar na pleananna cluiche, na straitéisí agus na hathruithe ar éirigh leo nó nár éirigh leo.

Nuair a úsáidtear Anailís Feidhmíochta sa Spórt, bíonn na breathnuithe sin bunaithe ar staitisticí tomhaiste (sonraí cainníochtúla) seachas ar thuairimíocht nó ar rud a bhraitheann tú i do chroí istigh (sonraí cáilíochtúla, b’fhéidir) agus bíonn sé níos fusa gnéithe a bhaineann le feidhmíocht mhaith nó le drochfheidhmíocht a bhreathnú.


Cén fáth nach féidir le cóitseálaí a bheith ag brath ar bhreathnuithe fíor-ama le linn cluiche iomaíoch?


Garry Cahill, ó Chumann Leadóige na hÉireann, ag labhairt dó faoi na buntáistí a bhaineann le hanailís feidhmíochta Performa Sports


In áit a bheith ag brath ar bhreathnuithe fíor-ama, tá méadú ag teacht an an úsáid a bhaineann cóitseálaithe as bogearraí teicneolaíochta chun a n-aiseolas do na himreoirí a fheabhsú. Sampla amháin de seo is ea ProZone, córas ina n-úsáidtear ceamaraí éagsúla, agus iad suiteáilte ar fud staidiam, a thaifeadann gach cluiche in ardghléine.
Próiseálann bogearraí anailísíochta Prozone an scannán beo le staitisticí cluiche a fháil. Úsáidtear an scannán mar bhonn eolais do gach gné den phróiseas cóitseála agus bainistíochta agus feabhsaíonn sé iad. Bíonn leithéidí Manchain Aontaithe, Arsenal, Real Madrid agus Learpholl ag brath ar sheirbhís Prozone.

Sonraí Cáilíochtúla Sonraí Cainníochtúla
Forléargas:
 • Baineann le cur síos.
 • Is féidir na sonraí a bhreathnú ach ní féidir iad a thomhas.
 • Dathanna, uigeachtaí, boladh, blasanna, cuma, áilleacht, etc.
 • Cáilíochtúil? Cáilíochtaí (focal eile ar thréithe)
Forléargas:
 • Baineann le huimhreacha.
 • Sonraí is féidir a thomhas.
 • Fad, airde, achar, toirt, meáchan, luas, am, teocht, bogthaise, leibhéil fuaime, costas, bhaill, aoiseanna etc.
 • Cainníochtúil ? Cainníocht (focal eile ar mhéid)
Sampla 1 - Olaphictiúr
 • dath gorm/glas, fráma óir
 • seanbholadh nó fuarbholadh air
 • stríoca scuaibe olaphéinte le feiceáil san uigeacht
 • radharc síochánta tuaithe
 • stríoca scuaibe den scoth
Sampla 1 - Olaphictiúr
 • pictiúr 60cm faoi 15cm
 • fráma 66cm faoi 21cm
 • 4.5 kg meáchain
 • achar dromchla an phictiúir 900 cm cearnach
 • cosnaíonn €300


Roinnt cur chuige cáilíochtúil agus cainníochtúil le feidhmíocht a anailísiú


Tá modhanna éagsúla ann chun feidhmíocht a anailísiú agus sonraí a bhailiú, tá sé ríthábhachtach an modh ceart bailithe sonraí a roghnú, chun an fheidhmíocht a fheabhsú.

Baineann sonraí cáilíochtúla le cur síos.
Baineann sonraí cainníochtúla le huimhreacha agus staitisticí.

Roghnóidh an cóitseálaí modhanna éagsúla chun anailís a dhéanamh ar na sonraí, ag brath ar an rud atá á anailísiú aige nó aici:


Réimse Anailíse Sonraí
Fisiceach Tástáil corpacmhainne (tomhaltas uasta ocsaigine – nó VO2 max), Tástáil Fhiseolaíoch (lachtáit fola), córais rianaithe GPS (ProZone)
Teicniúil Measúnuithe digiteacha bithmheicniúla (Dartfish), anailís ar fhreasúra (láidreachtaí agus laigí)
Teaictic Anailís físe ar ionaid imreoirí, gluaiseacht as an liathróid, gluaiseachtaí beartaithe (anailís nodaireachta)
Iompraíocht Tuairisc ar na rudaí is cúis le hiompraíochtaí áirithe, is féidir ceistneoirí, agallaimh, breathnóireacht cóitseálaí/síceolaí a úsáid


Anailís físe

Is féidir go gcuirfeadh an anailís físe, uirlis a úsáidtear go coitianta i spóirt nua-aimseartha, go mór leis an traenáil le haghaidh comórtais aonair agus comórtais foirne. Déanann cóitseálaithe agus traenálaithe anailís ar fhíseáin ó aicsean beo agus ó chleachtaí traenála, agus tugann torthaí a gcuid anailísí aiseolas fiúntach do na lúthchleasaithe. A bhuí le hanailís físe, is féidir le lúthchleasaithe buntáiste iomaíoch a fháil, lochtanna a cheartú agus a gcuid láidreachtaí a fheabhsú agus uastairbhe a bhaint astu.


Bíonn cineálacha éagsúla d’anailís físe in úsáid sa spórt scothleibhéil:


1. Anailís Scáileán Roinnte

Go bunúsach, léiríonn an modh seo an lúthchleasaí taobh le taobh le scoth-lúthchleasaí atá ag gabháil don scil chéanna.

Ligeann sé seo don lúthchleasaí agus don chóitseálaí gnéithe teicniúla den scil a chur i gcomparáid chun a bhfeidhmíocht a fheabhsú.

Leis na boearraí seo, thig leat amharc ar an dá íomhá taobh le taobh, nó thig leat íomhá amháin a fhorleagan thar an cheann eile

Íomhá le caoinchead allsportsystems.com


2 Anailís Físe Scáileán Moillithe (Slómó)

Tá roinnt gníomhartha spóirt róghasta le hanailís a dhéanamh orthu i bhfíor-am. Mar shampla, is féidir anailís bhreise a dhéanamh ar luascadh daorchluiche le haiseolas slómó, chun gnéithe teicniúla áirithe den scil a choigeartú.

Anailís slómó ar luascadh gailf

Íomhá le caoinchead allsportsystems.com3 Anailís Físe Fráma

Leis an anailís fráma, is féidir scil a roinnt ina frámaí áirithe agus anailís bhreise a dhéanamh uirthi. Is féidir é seo a bheith úsáideach lena thaispeáint don lúthchleasaí cén chuid den scil atá á déanamh i gceart aige nó aici, agus na laigí ar gá bheith ag obair orthu.

Anailís ar luascadh daorchluiche, fráma ar fhráma

Íomhá le caoinchead allsportsystems.com
GNÍOMHAÍOCHT

Cén cineál anailíse físe a chuideodh leat i do spórt féin agus cén fáth?


Anailís Físe - Buntáistí Anailís Físe - Míbhuntáistí
Aiseolas domhain don imreoir Costasach, go minic, le cur ar bun ag an tús
Is féidir laigí ceilte a léiriú Glacann an-chuid ama
Uirlis inspreagtha do lúthchleasaithe Doiligh aiseolas a thabhairt do gach imreoir
Tugann faisnéis fhíorasach Ní léiríonn ach 1 ghné den scil go minic


Anailís Nodaireachta

I spóirt ghairmiúla, is é atá i gceist le hanailís nodaireachta ná staidéar ar phatrúin gluaiseachta, straitéisí agus teaicticí i spóirt foirne. Is féidir patrúin éifeachtacha imeartha a shainaithint agus a úsáid i gcluichí ina dhiaidh sin. Is bealach í an anailís nodaireachta trínar féidir teagmhais ríthábhachtacha san fheidhmíocht nó san imirt a chainníochtú ar bhealach comhsheasmhach iontaofa.

An dóigh le hImirt mar Imreoir Lár páirce sa Sacar - Anailís Andres Iniesta VS Juventus

San anailís nodaireachta, faightear taifead fíorasach ar chomhpháirteanna de chluiche spóirt. Faightear taifid ar ghnéithe den chluiche, mar shampla líon na bpasanna rathúla sa pheil, céatadán na n-ásanna sa leadóg nó an líon uaireanta a bhristear an líne ghnóthachain sa rugbaí. Is é atá i gceist léi go bunúsach ná faisnéis a fhaightear, le linn duit bheith ag amharc ar thaispeántas spóirt, a bhailiú agus a anailísiú.

Úsáideann an fhoireann sacair LOSC Lille rianairí GPS le cuidiú leo anailís a dhéanamh ar a bhfeidhmíocht (agus is comhlacht Éireannach darb ainm STATSPorts a dhéanann na rianairí)

Pictiúr le caoinchead STATSports

Is féidir anailís nodaireachta a dhéanamh ar bhealaí éagsúla, mar shampla ionadaí ar an taobhlíne a thaifeadann imreoirí i mbun húcála agus blocála, nó córas rianaithe ríomhairithe GPS a bheith ar na himreoirí.


I gcluiche craobhchomórtais i mbliana, chlúdaigh Feely 11.79km inar ráibeáil sé fad iomlán de 1854m. Bhain sé amach uasluas de 8.5 méadar in aghaidh an tsoicind agus san iomlán rinne sé 106 ráib (rud ar bith níos gasta ná 16.6km/u), rud a bhí go hiontach. 
De réir staidéar a rinne Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, is é 9.22km an meánfhad a chlúdaíonn imreoir peile idirchontae, is é 1731m an meánfhad ráibeála (níos airde ná 20km/u), agus tá imreoirí ag déanamh 44 ráib ar an mheán agus ag baint amach uasluas de 8.41 m/s.

Tuairisc ón Irish Times ar Rianairí GPS ar Imreoirí CLG (arna aistriú go Gaeilge – buntuairisc anseo)